Πως υπολογίζεται το παράβολο;

Το ύψος του αρχικού παραβόλου κυμαίνεται από 500€ έως 6.000€, ανάλογα με την επικρατούσα χρήση και επιφάνεια της αυθαίρετης κατασκευής/χρήσης.

Για πρώτη και μοναδική κατοικία έως 100μ2 παράβολο 500€
  Από 100 έως 200μ2 παράβολο 1000€
Άλλες Χρήσεις έως 50μ2 παράβολο 500€
  Από 50 έως 100μ2 παράβολο 1.000€
  Από 100 έως 1000μ2 παράβολο 2.000€
  Από 1000 έως 2000μ2 παράβολο 4.000€
  Από 2000 έως 5000μ2 παράβολο 8.000€
  >5000μ2 παράβολο 10.000€

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή;

Τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή διαφέρουν κατά περίπτωση και η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά από τον Μηχανικό μέσω του Ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ

Τα δικαιογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Αίτηση
  • Υπέυθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη με τα στοιχεία του, τα στοιχεία του ακινήτου, τον αριθμό οικοδομικής αδείας, το εμβαδόν και την χρήση της αυθαίρετης κατασκευής καθώς και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
  • Δήλωση Ε-9 του ιδιοκτήτη, στην οποία αναγράφεται το ακίνητο
  • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού
  • Φωτογραφίες
  • Σχέδια όπως, τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη και τομή της αυθαίρετης κατασκευής
  • Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης
  • Δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας κατά περίπτωση
  • Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
  • Παράβολο υπερ του Ελληνικού Δημοσίου