Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4178/13

taktopoiisi-authaireton-2

Έχετε αυθαίρετη κατασκευή, ή αυθαίρετη χρήση στο ακίνητό σας?

Υπάρχει λύση!

Η Arxis Constructions διαθέτει μηχανικούς με γνώσεις και εμπειρία στην διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων και μπορεί να δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για το ακίνητο σας. Ο νόμος 4178/2013 είναι ο νέος νόμος για την αυθαίρετη δόμηση και δίνει την δυνατότητα τακτοποίησης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης οριστικά ή για τα επόμενα 30 χρόνια ανάλογα με την χρήση του ακινήτου και τον χρόνο πραγματοποίησης της αυθαιρεσίας.


Με την υπαγωγή στον Ν.4178/2013 και μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή και του σχετικού παραβόλου αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης, για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, αναλόγως της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής. Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011 καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν.1577/1985 είτε της οικοδομικής άδειας είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου.

Τακτοποίηση Αυθαιρεσιών από την Arxis Constructions γρήγορα και υπεύθυνα σε 3 βήματα
puzzle-1

Πραγματοποιούμε Πολεοδομικό Έλεγχο στο ακίνητο για την καταγραφή τυχόν αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών. χρήσεων.

puzzle-2

Συντάσουμε τα απαραίτητα κατά περίπτωση σχέδια, συλλέγουμε τα δικαιολογητικά — έγγραφα που απαιτούνται.

puzzle-3 Υποβάλλουμε το σύνολο των σχεδίων – εγγράφων στο ΥΠΕΚΑ μέσω του Ηλετρονικού συστήματος του ΤΕΕ.

Τακτοποιώντας το ακίνητο σας, κατοχυρώνετε και αξιοποιείτε την περιοουσίας σας!

Συχνές Ερωτήσεις για την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Ποιους αφορά η τακτοποίηση αυθαιρέτων;

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τις 21.09.2011 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τις 21.09.2011 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις (άρθρο 23, παράγραφος 4). Για το λόγο αυτό, ορθό θα ήταν όλοι οι πολίτες-ιδιοκτήτες που έχουν οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς τη συμφωνία της ιδιοκτησίας τους με τη νόμιμη οικοδομική άδεια να ελέγξουν το ακίνητό τους, αφενός για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων σε μια μελλοντική μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος και αφετέρου διότι το χρονικό περιθώριο ένταξης στη ρύθμιση είναι περιορισμένο.

Ποιο το όφελος ένταξης στη ρύθμιση περί αυθαιρέτων;

Με την ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, ενώ αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου (άρθρο 24, παράγραφος 1). Με την ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, ενώ αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου (άρθρο 24, παράγραφος 1).

Για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα αυθαίρετα (κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής και επαναφορά στην προβλεπόμενη χρήση), επιβάλλεται:

πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους
πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.
Το ΥΠΕΚΑ έχει θεσπίσει Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) με αρμοδιότητα να εντοπίζει και να ελέγχει τις αυθαίρετες κατασκευές και να εκτελεί τις πράξεις κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.

Επιπλέον, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020 και για την εφαρμογή της ταυτότητας κτιρίου θα απαιτηθεί η καταγραφή του συνόλου των ακινήτων στην Χώρα.

Για τα τακτοποιημένα ακίνητα δύναται η δυνατότητα:

σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
εκτέλεσης εργασιών επισκευής
απαλλάσονται από αναδρομικούς φόρους, πρόστιμα τέλη, ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ κλπ.

Τι πρέπει να κάνω αν επιθυμώ την ένταξη στις ρυθμίσεις περί αυθαιρέτων;

Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το«προσωρινό πρόστιμο». Ανάλογα με τη θέληση του πολίτη για το χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης της ρύθμισης, οι περαιτέρω ενέργειες περιγράφονται στη «∆ιαδικασία ένταξης στη ρύθμιση».

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων;

Η προθεσμία υποβολής λήγει 6/2/2015 και υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής έως και 102 δόσεων.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή;

Τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή διαφέρουν κατά περίπτωση και η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά από τον Μηχανικό μέσω του Ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ

Τα δικαιογητικά που απαιτούνται είναι:

Αίτηση
Υπέυθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη με τα στοιχεία του, τα στοιχεία του ακινήτου, τον αριθμό οικοδομικής αδείας, το εμβαδόν και την χρήση της αυθαίρετης κατασκευής καθώς και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
Δήλωση Ε-9 του ιδιοκτήτη, στην οποία αναγράφεται το ακίνητο
Τεχνική Έκθεση Μηχανικού
Φωτογραφίες
Σχέδια όπως, τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη και τομή της αυθαίρετης κατασκευής
Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης
Δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας κατά περίπτωση
Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
Παράβολο υπερ του Ελληνικού Δημοσίου

Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο;

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του ακινήτου, την τιμή ζώνης, συντελεστή 15%, την ύπαρξη ή όχι οικοδομική άδειας, τη θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος της χρήσης (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), τον τύπο της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/ και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης, υπέρβαση κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/ και οικοδομικής γραμμής), την αλλαγή ως προς την χρήση της πολεοδομικής άδειας και λοιπές παραβάσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το δικό σας ακίνητο Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η Arxis Constructions διαθέτει μηχανικούς με γνώσεις και εμπειρία στην διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων και μπορεί να δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για το ακίνητο σας.

Copyright © 2014 Arxis constructions

Design and Hosting by web+.