Άδειες Δόμησης

adeies-domisis

Η Arxis Constructions αναλαμβάνει την έκδοση αδειών δόμησης καθώς και την σύνταξη κάθε μελέτης οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Άδεια Δόμησης

Η Άδεια Δόμησης είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που την συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.
Άδεια δόμησης απαιτείται για κάθε έργο που αφορά κατασκευή νέου κτιρίου, κατεδάφιση, εκσκαφή ή επιχωμάτωση, τροποποίηση ή επισκευή όψεων με την χρήση ικριωμάτων, αλλαγή χρήσης ή προσθήκη σε υφιστάμενο κτίριο.

Μελέτη και Επίβλεψη

Η Άδεια Δόμησης και οι μελέτες που την συνοδεύουν δεν είναι απλά μια διαδικασία διεκπεραίωσης σχεδίων και εγγράφων στην Πολεοδομία απαραίτητη για την έναρξη των εργασιών. Στην πραγματικότητα αποτελεί ένα εργαλείο που καθορίζει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες μελέτες που απαιτούνται, διασφαλίζοντας έτσι την ποιοτική κατασκευή ενός έργου και παράλληλα θεσπίζει κανόνες ασφάλειας και υγείας για το εργατοτεχνικό προσωπικό.
Επιπλέον, ο ουσιαστικός ρόλος του Μηχανικού και η συμβολή του μέσω της Μελέτης και Επίβλεψης στην κατασκευή ενός έργου οδηγούν στην δημιουργία ποιοτικών κτιρίων χωρίς αυθαιρεσίες και κακοτεχνίες.

Η παρουσία του Μηχανικού σε κάθε φάση της κατασκευής:
 • εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση των εργασιών, 
 • προστατεύει τον ιδιοκτήτη από ‘’τυχαίους εργολάβους’’, 
 • πετυχαίνει την συνεργασία των κατάλληλων συνεργείων 
 • την σωστή αλληλουχία των εργασιών, 
 • παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας του έργου
 • εφαρμόζει τις τεχνικές προδιαγραφές
 • τηρεί τον συμφωνηθέντα προυπολογισμό
Μελέτες που συνοδεύουν την Άδεια Δόμησης

Οι ελάχιστες απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση μιας Άδειας Δόμησης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου και την χρήση του. Οι βασικές μελέτες είναι:

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Μελέτη Ύδρευσης
 • Μελέτη Αποχέτευσης
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
 • Μελέτη Θέρμανσης
 • Μελέτη Ηλεκτρικών
 • Μελέτη Κλιματισμού
 • Μελέτη Καυσίμου Αερίου
 • Μελέτη Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
 • Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού
 • Προϋπολογισμός Έργου
Κόστος Άδειας Δόμησης

Το κόστος μιας Άδειας Δόμησης διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος, την χρήση του κτιρίου και τις μελέτες που απαιτούνται. Το κόστος της Άδειας Δόμησης περιλαμβάνει τις αμοιβές Μηχανικών, τις εισφορές υπέρ Δημοσίου, Υπηρεσίας Δόμησης, Δήμου, Ι.Κ.Α και τρίτων φορέων. 

Οι αμοιβές των Μηχανικών διαχωρίζονται σε αμοιβή μελετής και αμοιβή επίβλεψης. Με τον νόμο για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, οι αμοιβές των Μηχανικών καθορίζονται με ελεύθερη διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη.
Για την έκδοση της Άδειας Δόμησης απαιτείται η εξόφληση των αμοιβών των Μηχανικών και των εισφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το δικό σας ακίνητο Επικοινωνήστε μαζί μας!

 

 • Hits: 13003