Ποιο το όφελος ένταξης στη ρύθμιση περί αυθαιρέτων;

Με την ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, ενώ αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου (άρθρο 24, παράγραφος 1). Με την ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, ενώ αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου (άρθρο 24, παράγραφος 1).

Για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα αυθαίρετα (κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής και επαναφορά στην προβλεπόμενη χρήση), επιβάλλεται:

  • πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους
  • πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους. 

Το ΥΠΕΚΑ έχει θεσπίσει Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) με αρμοδιότητα να εντοπίζει και να ελέγχει τις αυθαίρετες κατασκευές και να εκτελεί τις πράξεις κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.

Επιπλέον, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020 και για την εφαρμογή της ταυτότητας κτιρίου θα απαιτηθεί η καταγραφή του συνόλου των ακινήτων στην Χώρα.

Για τα τακτοποιημένα ακίνητα δύναται η δυνατότητα:

  • σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
  • εκτέλεσης εργασιών επισκευής
  • απαλλάσονται από αναδρομικούς φόρους, πρόστιμα τέλη, ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ κλπ.